Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym mowion.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Kanlux S.A., adres siedziby: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000286139, NIP: 645-243-27-93, REGON: 240672104, kapitał zakładowy w wysokości _35 500 000,00 zł,
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, w tym również w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym założenia indywidualnego konta w serwisie. Ponadto Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych w przypadku wyrażenia zgody w tym celu przez użytkownika.

III. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Administrator danych powierza dane użytkowników. Powierzenie danych następuję wyłącznie podmiotom, którzy zajmują się obsługą techniczną Serwisu i przechowywaniem danych przetwarzanych przez Administratora danych. Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych i pod jego nadzorem i kontrolą jest Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, z którym Administrator danych zawarł stosowną umowę powierzenia danych do wskazanych powyżej celów.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Mechanizm cookies     

 1. Serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Usługobiorcy.
 3. W celu korzystania z Serwisu Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Usługobiorcy Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Usługodawcy.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Usługobiorców.
 7. W reklamach zamieszczanych na stronach Usługodawcy mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 8. W ramach strony internetowej Usługodawcy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne.
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  • Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej Usługodawcy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkowników, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub adres mailowy mowion@mowion.pl.


IX. Przetwarzanie danych Użytkowników w celach marketingowych

 1. Wykonywanie działań marketingowych przez Administratora danych odbywa się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody do tego celu przez użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody, o której mowa powyżej poprzez zaznaczenia okienka checkbox umieszczonego obok klauzuli zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 3. Po wyrażeniu zgody, o której mowa powyżej użytkownik otrzyma na adres swojej poczty elektronicznej link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora danych, którego kliknięcie będzie stanowić potwierdzenie wyrażonej zgody na działania marketingowe Administratora danych.
 4. Przesyłane na adres e-mail użytkownika wiadomości mogą zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
 5. Otrzymywanie informacji marketingowych jest bezpłatne.
 6. Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych poprzez kliknięcie w link umieszczony każdorazowo w przesyłanej wiadomości przez Administratora danych lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: mowion@mowion.pl lub na adres siedziby Administratora danych: ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922).
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych do celów marketingowych.

X. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data:     __________ r

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną