Regulamin Serwisu www.mowion.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.mowion.pl.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. U. Nr 90, poz. 631).
 3. Słownik:
  • Usługodawca – Kanlux S.A., adres siedziby: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000286139, NIP: 645-243-27-93, REGON: 240672104, kapitał zakładowy w wysokości 35 500 000,00 zł,
  • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: prowadzony i będący własnością Usługodawcy;
  • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
  • Użytkownik – każdy korzystający z Serwisu;
  • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • Usługi – Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta;
  • Dane – informacje zamieszczane przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie;
  • Dane osobowe – zbiór danych Użytkownika indywidualnego lub Partnera o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług;
  • Strony – Usługobiorca i Usługodawca.

§2

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 4. Usługodawca świadczy Usługę poprzez ich udostępnienie w Serwisie za pomocą, którego Usługobiorca może nieodpłatnie tworzyć własne konfigurację produktów Usługodawcy opisane niniejszymi warunkami.
 5. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę należy dokonać Rejestracji w Serwisie.

§3

Rejestracja

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje bezpłatnej Rejestracji.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu pod adresem:
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.
 4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:
 5. Imię i nazwisko,
 6. adres e-mail,
 7. ulicę,
 8. miejscowość oraz kod pocztowy,
 9. Użytkownicy mogą również podać numer telefonu, nazwę firmy, stanowisko.
 10. Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
 11. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem Konta.
 13. Czynność opisana w ust. 8 powyżej rozpoczyna świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

§4

Konto

 1. Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu możliwe jest tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
 2. Użytkownik dokonuje logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.
 3. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
 4. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.
 5. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
 6. W ramach korzystania z Serwisu Usługobiorca posiadający Konto może w szczególności:
 7. korzystać z opcji przeglądania produktów oznaczonych nazwą, symbolem oraz ceną;
 8. tworzyć za pomocą Konfiguratora i Wizualizera projekty z zestawami produktów przypisane do konkretnych pomieszczeń i obiektów wraz z informacją o cenie oraz z plikami PDF z danymi technicznymi wybranej oferty;
 9. zapisywać i edytować stworzone projekty w Konfiguratorze i Wizualizerze w ramach konta;
 10. pobierać i drukować stworzone projekty w Konfiguratorze i Wizualizerze przy użyciu plików PDF generowanych z systemu Serwisu wraz z opisem, symbolami i cenami;
 11. Usługobiorca po uprzednim wyrażeniu zgody może otrzymywać od Usługodawcy informacje handlowe zawierające branżowe materiały i informację o nowościach w ofercie Usługodawcy.
 12. Usunięcie Konta wiąże się z bezpowrotną utratą danych osobowych Usługobiorcy zamieszczonych w Serwisie oraz utworzonych przez Usługobiorcę konfiguracji.

§5

Usługi Serwisu

 1. Usługodawca umożliwia skorzystanie nieodpłatnie z Usług Serwisu, które obejmują w szczególności:
 2. przeglądanie dostępnych produktów oferowanych przez Usługodawcę; oznaczonych nazwą, symbolem oraz ceną;
 3. w ramach produktów dostępne są różne warianty kolorystyczne, co umożliwia tworzenie konfiguracji i wizualizacji wybranych produktów do zestawu;
 4. korzystanie z funkcji Wizualizera, tworzenie oraz pobieranie w pliku PDF stworzonego projektu;
 5. korzystanie z funkcji Konfiguratora, tworzenie oraz pobieranie w pliku PDF stworzonego projektu wraz z informacją o cenie;
 6. przeglądanie wskazanych w ramach Serwisu Inspiracji;
 7. korzystanie z innych usług Serwisu określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.

§6

Niedozwolone działania

 1. Usługobiorcy zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorcy zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań, których skutkiem byłaby destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom i Usługobiorcom.
 3. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może dokonać usunięcia Konta lub dokonać jego czasowego zablokowania.
 4. O usunięciu Konta lub jego zablokowaniu z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony na aktualny adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy dokonaniu rejestracji.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 13 niniejszego Regulaminu.

§11

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik i Usługobiorca przyjmują do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie danych osobowych przez inne osoby niż te, których dane dotyczą.
 7. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie informacji umieszczanych w Serwisie, w szczególności w zakładce „Produkty”, „Konfigurator” i „Wizualizer”, w tym Usługodawca nie odpowiada za szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje.
 8. Prezentowana w Serwisie cena ma charakter poglądowy, może ulegać zmianie i stanowi wartość netto, bez podatku VAT. Prezentowana cena może różnić się od cen oferowanych przez Partnerów handlowych Usługodawcy.
 9. Wyceny dostępne w Serwisie mają charakter informacyjny i poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 10. W celu zapoznania się z ofertą handlową i warunkami zakupu produktów dostępnych w Serwisie, należy skontaktować się z Partnerami handlowymi Usługodawcy lub Działem handlowym Usługodawcy pod numerem tel. +48 /32/ 388 74 10 lub adresem e-mail kanlux@kanlux.pl. Lista Partnerów handlowych Usługodawcy jest dostępna na www.kanlux.pl w zakładce „Gdzie kupić”.

§12

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych na stronie Serwisu przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub w części treści stanowiącej zawartość Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

§13

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy, w tym Usługobiorcy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłoszenie jest sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik indywidualny lub Partner zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.

§14

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców na potrzeby realizacji świadczenia Usług związanych z obsługą Serwisu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).
 3. Administrator danych stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z dokumentem Polityki prywatności będącej integralną częścią niniejszego Regulaminu.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelka korespondencja, której adresatem jest Usługodawca, powinna być kierowana na adres Usługodawcy: ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922) lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną