Polityka prywatności mowion.pl

Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje Cię o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym mowion.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Kanlux Spółka Akcyjna, adres siedziby: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000286139, nr NIP: 645-243-27-93, REGON: 240672104, kapitał zakładowy w wysokości 35.500.000 PLN, w pełni opłacony – dalej Administrator lub w skrócie ADO.

 

Zawartość stron Serwisu stanowi przedmiot praw Administratora i jest prawnie chroniona.

W celu korzystania z Serwisu musisz posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 

Strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, treści, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

Administracja danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w tym przy uwzględnieniu zapisów i wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią i adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: ado@kanlux.pl.

Kanlux S.A. zbiera i wykorzystuje dane o Użytkownikach Serwisu  pozyskane od osób, których te dane dotyczą, w następstwie rejestracji przez nich konta w Serwisie lub korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu. Źródłem pochodzenia danych są informacje podane przez Użytkowników, w tym dane podane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych odbywa się dobrowolnie i warunkach swobody podejmowania decyzji.

 

W procesie zbierania i przetwarzania Twoich danych kierujemy się zasadami: rzetelności, przejrzystości, postępowania zgodnego z prawem, ograniczonego do konkretnego celu przetwarzania, zasadą minimalizacji danych (zbieramy dane niezbędne do realizacji w niezbędnym czasie określonego celu przetwarzania), ich prawidłowości, przechowywania w formie umożliwiającej identyfikację Ciebie, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu przetwarzania (zasada ograniczonego przechowywania), bezpieczeństwa przetwarzania, w warunkach zapewniających integralnośćpoufność danych.

Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, telefonu, adresu pocztowego i stanowiska,  przetwarzane są w następujących celach:

Zbierane informacje o charakterze informatycznym (takie jak: adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny komputera) pozwalają nam dostosowywać strony naszego Serwisu do urządzenia, z którego korzystasz i zapewniają bezpieczeństwo transakcji.

Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne.

Marketing bezpośredni wykonywany jest zgodnie z art. 172 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Masz możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie w stosunku do Ciebie marketingu bezpośredniego, poprzez zaznaczenia okienka checkbox umieszczonego obok klauzuli zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Przesyłane na Twój adres e-mail wiadomości mogą zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

Otrzymywanie informacji marketingowych jest bezpłatne.

Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne, a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty powiązane z Kanlux S.A. oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy, w tym zakresie usług IT. Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych i pod jego nadzorem i kontrolą jest Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, z którym Administrator danych zawarł stosowną umowę powierzenia danych do wskazanych powyżej celów.

 

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.

 

Zmiana i usuwanie danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).  Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dane udostępnione w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych może nastąpić poprzez oświadczenie o wycofaniu zgody przesłane na adres e-mail: ado@kanlux.pl lub na adres siedziby Administratora danych: ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922).

Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych do celów marketingowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację określonego celu przetwarzania.

Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Zgromadzone przez nas dane osobowe widoczne są po zalogowaniu się do Twojego konta. Możliwa jest ich edycja oraz usunięcie za pośrednictwem obsługi Serwisu. Aby zmienić lub usunąć dane osobowe prosimy o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: ado@kanlux.pl lub listownie na adres firmy Kanlux S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków.

 

Ochrona prywatności

Kanlux S.A. posiada środki bezpieczeństwa, chroniące dane użytkowników przed ich utratą, modyfikacją lub niewłaściwym wykorzystaniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Nie monitorujemy i nie weryfikujemy informacji na temat wieku Użytkowników Serwisu. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz Serwis bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów, w tym bez ich zgody na przetwarzania danych osobowych osób, nad którymi sprawują pieczę.

W przypadku naruszenia przez nas przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka cookies

Serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies.

Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Usługobiorcy.

W celu korzystania z Serwisu Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Usługobiorcy Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Usługodawcy.

Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Usługobiorców.

W reklamach zamieszczanych na stronach Usługodawcy mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

W ramach strony internetowej Usługodawcy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej Usługodawcy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkowników, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) masz prawo zadecydować o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Instrukcje producentów przeglądarek internetowych, określające w jaki sposób zarządzać plikami cookies, dostępne są pod linkami:

Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safarihttp://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operahttp://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Poprzez używanie stron internetowych Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron internetowych Serwisu.  Brak zmiany ustawień potwierdza akceptację dla stosowanych w Serwisie Cookies.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

Administrator zastrzega też prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Data: 24 maja 2018 r.

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną