REGULAMIN SERWISU WWW.MOWION.PL

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.mowion.pl.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
  • Przepisy prawa odnoszące się do danych osobowych, w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. U. Nr 90, poz. 631).
 3. Słownik:
  • Usługodawca – Kanlux S.A., adres siedziby: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000286139, NIP: 645-243-27-93, REGON: 240672104, kapitał zakładowy w wysokości 35 500 000,00 zł,
  • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: prowadzony i będący własnością Usługodawcy;
  • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu. W ramach użytkowników wyróżnia się Użytkownika indywidualnego i Partnera.
   • Użytkownikiem indywidualnym jest osoba fizyczna korzystająca z serwisu w celach prywatnych, nie związanych z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument).
   • Partner – Użytkownik posiadający swoje firmowe konto w serwisie shop.kanlux.pl., który w związku choćby pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową nabywa na podstawie umowy handlowej od Kanlux S.A. towary za pośrednictwem serwisu zakupowego shop.kanlux.pl. (tzw. klient b2b sklepu internetowego Kanlux) i który w związku z korzystaniem z serwisu shop.kanlux.pl. zmierza równocześnie korzystać z funkcjonalności Serwisu www.mowion.pl. Zarejestrowanie przez Partnera konta w serwisie zakupowym otwiera Partnerowi dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu www.mowion.pl.
  • Usługobiorca – zarejestrowany w Serwisie Użytkownik indywidualny oraz Partner  korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
  • Usługi – Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika Indywidualnego Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta w Serwisie lub czynność polegająca na podaniu przez Partnera Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadzącym do założenia Konta w serwisie zakupowym   shop.kanlux.pl.;
  • Dane – informacje zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera i zapisywane na przypisanym do danego Usługobiorcy Konta w Serwisie;
  • Dane osobowe – zbiór danych Użytkownika indywidualnego lub Partnera o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług, podane tak w fazie rejestracji konta w Serwisie przez Użytkownika indywidualnego, jak i przez Partnera w fazie rejestracji konta w serwisie zakupowym shop.kanlux.pl, otwierającego dostęp do niniejszego Serwisu;
  • Strony – Usługobiorca i Usługodawca.

 

§2 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnych dla Użytkowników Indywidualnych – w niniejszym Serwisie i dla Partnerów – w serwisie zakupowym shop.kanlux.pl i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 4. Usługodawca świadczy Usługę polegającą na udostępnieniu  Usługobiorcom  możliwości nieodpłatnego tworzenia własnych projektów z konfiguracjami  zdjęć produktów Usługodawcy, udostępnionymi w tym celu Usługobiorcy. Usługobiorca może również nieodpłatnie przechowywać na swoim Koncie w Serwisie bazę utworzonych w ten sposób projektów. Poza powyższym Usługodawca udostępnia Partnerom możliwość zalogowania się w Serwisie przy użyciu tego samego hasła i loginu, których używają w celu zarejestrowania się w Serwisie zakupowym shop.kanlux.pl. Zarejestrowany w serwisie zakupowym Partner ma możliwość korzystania  z wszystkich funkcjonalności Serwisu otwartych dla Usługobiorcy będącego Użytkownikiem Indywidualnym, a nadto może dodawać do koszyka produkty w cenach uzgodnionych z Usługodawcą (wynikających z wiążących Partnera warunków handlowych). W celu złożenia zamówienia Produktów dołożonych do koszyka w Serwisie Partner zostanie automatycznie przekierowany na stronę shop.kanlux.pl, gdzie  będzie mógł zakończyć procedurę zamawiania towaru lub zmodyfikować swoje zamówienie.
 5. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę należy dokonać Rejestracji w Serwisie lub – w przypadku Partnera –  w serwisie zakupowym shop.kanlux.pl.

 

§3 Rejestracja

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje bezpłatnej Rejestracji.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://mowion.pl/logowanie/ lub w przypadku serwisu zakupowego shop.kanlux.pl poprzez wprowadzenie danych Partnera przez pracownika Działu Handlowego Kanlux do systemu informatycznego, na podstawie zawartej umowy handlowej.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.
 4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:
  – Imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
  – ulicę,
  – miejscowość oraz kod pocztowy,
  – Użytkownicy mogą również podać numer telefonu, nazwę firmy, stanowisko.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
 6. Partner, który posiada konto w serwisie zakupowym shop.kanlux.pl, ma możliwość zalogowania się w Serwisie przy wykorzystaniu tego samego loginu i hasła, których używa do logowania się w serwisie zakupowym.
 7. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności udostępnionych w Serwisie lub w serwisie zakupowym przez Usługodawcę, Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja zasad korzystania z Serwisu winna nastąpić najpóźniej z chwilą pierwszego zalogowania się do Serwisu lub rozpoczęcia korzystania z jego funkcjonalności.
 8. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik indywidualny otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem Konta w Serwisie. W przypadku Partnera konto na mowion.pl zostaje utworzone automatycznie, w następstwie utworzenia konta na shop.kanlux.pl.
 9. Czynność opisana w ust. 8 powyżej rozpoczyna świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

 

§4 Konto

 1. Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu możliwe jest tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
 2. Użytkownik dokonuje logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.
 3. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
 4. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.
 5. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
 6. W ramach korzystania z Serwisu Usługobiorca posiadający Konto może w szczególności:
  – korzystać z opcji przeglądania produktów oznaczonych nazwą, symbolem oraz ceną;
  – tworzyć za pomocą Konfiguratora i Wizualizera projekty z zestawami produktów przypisane do konkretnych pomieszczeń i obiektów wraz z informacją o cenie oraz z plikami PDF z danymi technicznymi wybranej oferty;
  – zapisywać i edytować stworzone projekty w Konfiguratorze i Wizualizerze w ramach konta;
  – pobierać i drukować stworzone projekty w Konfiguratorze i Wizualizerze przy użyciu plików PDF generowanych z systemu Serwisu wraz z opisem, symbolami i cenami;
 7. Na zasadach określonych w § 2 ust. 4 Partner może dodawać do koszyka Produkty skalkulowane wg obowiązujących go cen uzgodnionych z Usługodawcą warunkach handlowych a następnie dokonać ich zakupu po przekierowaniu na stronę serwisu shop.kanlux.pl. Usługodawca zapewnia w tym zakresie skonfigurowanie obydwu serwisów.
 8. Usługobiorca po uprzednim wyrażeniu zgody może otrzymywać od Usługodawcy informacje handlowe zawierające branżowe materiały i informację o nowościach w ofercie Usługodawcy.
 9. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem danych osobowych Usługobiorcy zamieszczonych w Serwisie oraz z usunięciem utworzonych przez Usługobiorcę konfiguracji. Usuniecie przez Partnera konta w Serwisie nie pociąga za sobą usunięcia konta w serwisie zakupowym shop.kanlux.pl.

 

§5 Pozostałe Usługi Serwisu

Korzystanie z Usług oferowanych w Serwisie jest nieodpłatne. Usługodawca, poza zakresem usług określonych w § 2 i 4,  umożliwia Usługobiorcom również:

 

§6 Niedozwolone działania

 1. Usługobiorcy zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorcy zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań, których skutkiem byłaby destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom i Usługobiorcom.
 3. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może dokonać usunięcia Konta lub dokonać jego czasowego zablokowania.
 4. O zamiarze usunięcia Konta lub jego zablokowania z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, bezpośrednio przed usunięciem lub zablokowaniem Konta, Usługobiorca zostanie powiadomiony na aktualny adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy dokonaniu rejestracji.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

 

§7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik i Usługobiorca przyjmują do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Każdy Użytkownik odpowiada za podanie  w sposób prawidłowy swoich danych osobowych i odpowiada za posłużenie się nieswoimi danymi.
 7. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie informacji umieszczanych w Serwisie, w szczególności w zakładce „Produkty”, „Konfigurator” i „Wizualizer”, w tym Usługodawca nie odpowiada za szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje.
 8. Prezentowana w Serwisie cena, z wyłączeniem cen uzgodnionych przez Partnerów z Usługodawcą w warunkach handlowych,  ma charakter poglądowy, może ulegać zmianie i stanowi wartość netto, bez KGO  i bez podatku VAT. Prezentowana cena może różnić się od cen oferowanych przez Partnerów handlowych Usługodawcy.
 9. Wyceny dostępne w Serwisie mają charakter informacyjny i poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 10. W celu zapoznania się z ofertą handlową i warunkami zakupu produktów dostępnych w Serwisie, w przypadku Użytkownika indywidualnego należy skontaktować się z partnerami handlowymi Usługodawcy. Lista partnerów handlowych Usługodawcy jest dostępna na www.kanlux.pl w zakładce „Gdzie kupić” lub Działem handlowym Usługodawcy pod numerem tel. +48 /32/ 388 74 10 lub adresem e-mail kanlux@kanlux.pl. W przypadku Partnerów należy kontaktować się z przypisanym opiekunem z Działu Handlowgo lub również pod numerem tel. +48 /32/ 388 74 10 lub adresem e-mail kanlux@kanlux.pl.

 

§8 Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych na stronie Serwisu przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub w części treści stanowiącej zawartość Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

 

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy, w tym Usługobiorcy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłoszenie jest sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik indywidualny lub Partner zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne służą zapewnieniu poprawy funkcji Serwisu.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Usługobiorców jest Kanlux S.A. z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3  (dalej Administrator lub ADO).
 2. Osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących danych poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: ado@kanlux.pl.
 3. Dane osobowe przedkładane w procesie rejestracji konta w Serwisie lub korzystania z innych funkcji Serwisu, w postaci: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, telefonu, adresu pocztowego i stanowiska, przetwarzane są w celach: utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie, korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty powiązane z ADO oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu i wykonaniu umowy, w tym zakresie usług IT.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub  przez okres wymagany przez przepisy prawa w związku z określonymi obowiązkami Administratora. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje jej prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 9. Nadto osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw  wobec przetwarzania jej danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu jej danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.
 12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.
 13. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 14.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z dokumentem Polityki prywatności będącej integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelka korespondencja, której adresatem jest Usługodawca, powinna być kierowana na adres Usługodawcy: ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922) lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną